Past President

Bentz/Thompson/Rietow, Inc.
801 Nicollet Mall, Ste. 801
Minneapolis, MN 55402
(612) 332-1234